Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Detské oddelenie

Detské oddelenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni poskytuje vysokošpecializovanú ambulantnú a nemocničnú zdravotnú starostlivosť detským pacientom s endokrinopatiami v rámci Slovenska, a to do veku 18 rokov a 364 dní. Dlhodobo je v rámci DO NEDÚ Ľubochňa zriadené Centrum pre liečbu detí s diabetom pomocou inzulínovej pumpy a Centrum pre liečbu porúch rastu rastovým hormónom v detskom veku. Pracovisko úzko spolupracuje s laboratóriom Alfa Medical v Ľubochni ako aj Klinikou detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine. Základným princípom DO NEDÚ je poskytovať kvalitnú a rýchlu diagnostiku, rozšírenú edukáciu a adekvátny liečebný manažment endokrinopatií v príjemnom prostredí. Cieľom je zlepšiť kvalitu života detí s endokrinopatiami, obezitou a diabetom.


Ambulantnú zdravotnú starostlivosť zabezpečujú dvaja kvalifikovaní detskí endokrinológovia s viac ako 15–ročnou praxou v odbore a dve sestry. Na prvé ambulantné vyšetrenie v NEDÚ je potrebné doniesť výmenný lístok s odporučením od ambulantného detského endokrinológa alebo praktického lekára pre deti a dorast. Ambulantné vyšetrenie dieťaťa zvyčajne zahrňuje odber krvi na hormonálne analýzy, prípadne na vyšetrenie krvného obrazu a biochemických parametrov podľa indikácie lekára, v určitých prípadoch je potrebná analýza ranného moču alebo 24-hodinového zberu moču. K odberu krvi je potrebné sa dostaviť nalačno do 8,00 hodiny, predovšetkým ak je indikovaný odber kortizolu v sére. Ak dieťa užíva inú ako hormonálnu liečbu dlhodobo, poraďte sa so svojim lekárom, či nie je potrebné pred odberom túto liečbu prerušiť. Detskí pacienti s diabetom sú uprednostňovaní pri rannom odbere. Pacienti s diabetom si podľa možností deň pred plánovaným vyšetrením stiahnu svoje dáta z glukomera, kontinuálneho glukózového monitoringu alebo z inzulínovej pumpy v domácom prostredí a dáta prinesú na USB kľúči alebo budú dostupné v špeciálnych programoch (napr. Carelink) k analýze. Pred odberom krvi je u všetkých detí potrebná dostatočná hydratácia vo forme nesladených minerálok alebo čaju, rodičia spôsobom primeraným veku vysvetlia dieťaťu potrebu odberu. Akútne infekčné ochorenia (napr. respiračné infekty, hnačky) skresľujú výsledky hormonálnych analýz, v takomto prípade je potrebné vyšetrenie odložiť, ideálne 2 týždne po odoznení infektu. Nasleduje odborné vyšetrenie detským endokrinológom, ktoré podľa indikácie môže byť doplnené o ultrasonografiu krku, prsných žliaz alebo semeníkov, nadobličiek, prípadne osteodenzitometriu. Súčasťou každého vyšetrenia je edukácia o povahe ochorenia, možnostiach diagnostiky a liečby. V závere vyšetrenia lekár zhodnotí výsledky laboratórnych vyšetrení, odporučí liečbu a ďalší postup. Objedávanie detských pacientov sa realizuje priamo pri vyšetrení u dispenzarizovaných detí, prvé vyšetrenie telefonicky na t.č. 044/4306221. Detské endokrinologické ambulancie sa nachádzajú na prízemí v pavilóne Bratislava a na 3. poschodí v pavilóne Detského oddelenia.


Nemocničná zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná na 22 lôžkach v pavilóne Detského oddelenia NEDÚ v Ľubochni, a to na 2. a 3.poschodí. Deti do 15 rokov majú umožnenú povinnú školskú dochádzku aj s možnosťou aktivít v družine, staršie deti môžu mať povolené vychádzky v skupine po písomnom súhlase zákonného zástupcu. Personálne obsadenie DO NEDÚ tvorí tím kvalifikovaných zdravotných sestier (11) a lekárov (4) s dlhoročnými skúsenosťami s manažmentom detských pacientov s endokrinopatiami a diabetom. Súčasťou tímu je diétna sestra, edukačná sestra a sociálna sestra. Charakteristikou tímu je ľudskosť, empatia, komunikatívnosť a trpezlivosť. 


Objednávanie pacientov na hospitalizáciu sa realizuje formou žiadosti o prijatie, ktorá sa zasiela na adresu: Príjmová ambulancia NEDÚ, Kollárova 282/3, 034 91 Ľubochňa, tel. kontakt: 044/4306202 od 13,00-14,00 hod. Žiadosť okrem základných údajov obsahuje príjmovú diagnózu, dôvod hospitalizácie a telefonický kontakt na rodičov detského pacienta. Hospitalizáciu detského pacienta s endokrinopatiou event. s podozrením na endokrinopatiu indikuje ambulantný detský endokrinológ a diabetológ. V prípade výraznejšej rastovej retardácie (3 cm a viac pod 3.percentil podľa rastových grafov) a/alebo obezity s vysokým kardiometabolickým rizikom (BMI nad 97.percentil) môže byť hospitalizácia indikovaná priamo praktickým lekárom pre deti a dorast.


Detské oddelenie NEDÚ v Ľubochni ponúka ideálne podmienky pre nastavenie detských pacientov s DM1 na inzulínovú liečbu. Preklad novo diagnostikovaných a dekompenzovaných pacientov s DM1 je možný po telefonickom dohovore na t.č. 044/4306236 po zvládnutí diabetickej ketoacidózy v regionálnych nemocniciach. Súčasťou hospitalizácie je komplexná edukácia rodiny a dieťaťa s diabetom na manažment diabetu v domácom prostredí ohľadom inzulínovej liečby, stravy s prepočtom sacharidov, fyzickej aktivity, riešenia akútnych ochorení, hypo a hyperglykémií, ako aj zaučenie na prácu s inzulínovým perami alebo inzulínovou pumpou, glukomerom a kontinuálnym glukózovým senzorom. Rodina je navyše zaučená do analýzy výsledkov merania glykémii pomocou počítačového programu. Po prepustení poskytujeme 24-hodinovú možnosť konzultácie na t.č. 044/4306236, prípadne zaslanie výsledkov merania glykémii pomocou počítačového programu na mailovú stránku .......alebo priamo (program CareLink vyžaduje len užívateľské meno a heslo) so žiadosťou o konzultáciu s lekárom. Incidencia DM1 v detskom veku sa za posledných 20 rokov približne zdvojnásobila, ochorenie sa častejšie manifestuje v nižších vekových kategóriách.


Rovnako narastá percento detí s obezitou, v súčasnosti v našich podmienkach 15-20 % detí má nadváhu alebo obezitu. Až v dvoch tretinách pretrváva detská obezita do dospelosti a zvyšuje riziko komplikácií (DM2, hypertenzia, vaskulárne cievne príhody, osteoartróza, skolióza) spojených so zníženou kvalitou života pacienta a finančným zaťažením spoločnosti. Obezita môže byť súčasťou rôznych endokrinopatií ako je hypotyreóza, pseudohypoparatyreóza, deficit rastového hormónu a hyperkorticizmus. K vylúčeniu diagnózy deficitu rastového hormónu a hyperkorticizmu u obéznych detí je potrebné stanovenie nočných koncentrácií hormónov a realizácia stimulačných, či inhibičných testov formou hospitalizácie. Okrem vylúčenia endokrinopatie DO NEDÚ poskytuje aj iniciáciu zmeny životného štýlu, a to edukáciou o správnej životospráve, pravidelnou fyzickou aktivitou a minimalizáciou času stráveného pri obrazovke.


Rozvoj zobrazovacích metód ako je USG, CT, NMR priniesol so sebou nárast incidentalómov, predovšetkým v štítnej žľaze, hypofýze a nadobličke, ktoré môžu byť hormonálne aktívne. Incidentalómy (adenómy) v hypofýze a nadobličke vyžadujú hospitalizáciu s realizáciou vyšetrenia nočných koncentrácií hormónov, inhibičných eventuálne stimulačných hormonálnych testov a s odporučením celkového manažmentu ochorenia.


Okrem toho býva diagnostika formou hospitalizácie potrebná v detskom veku pri diferenciálnej diagnostike hypoglykémie, hypertenzie, polyúrie, pri poruchách rastu, puberty, hirzutizme. pri ochoreniach hypofýzy, štítnej žľazy, prištítnych teliesok, pankreasu, nadobličiek a gonád.


Výhodou Detského oddelenia NEDÚ Ľubochňa je, že poskytuje deťom s endokrinopatiami „zdravé“ nemocničné prostredie, napodobňujúce domáce podmienky. Deti hospitalizované na oddelení sú podporované vo fyzickej aktivite a spoločných hrách pod dohľadom zdravotného personálu. Fyzická aktivita je dôležitou súčasťou správneho manažmentu detí s diabetom 1. typu a obezitou. Okrem zdravého životného štýlu sú deti a rodičia aktívne zapájaní do správnej výživy. Riziko akútnych infekcií na Detskom oddelení NEDÚ je významne nižšie v porovnaní s inými detskými oddeleniami. Akútna infekcia môže byť príčinou akútnej dekompenzácie endokrinopatie, ako je diabetická ketoacidóza či adrenálna kríza, toto riziko je v rámci DO NEDÚ minimalizované. Snahou personálu je vytvoriť počas hospitalizácie príjemné podmienky podobné domácemu prostrediu s možnosťou fyzickej aktivity formou hier a vychádzok do prírody.