Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pacienta

Účelom tohto oznámenia je transparentným spôsobom Vám poskytnúť všetky relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov Národným endokrinologickým a diabetologickým ústavom n.o. (ďalej len „NEDÚ“).

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ZODPOVEDNEJ OSOBY

Prevádzkovateľ

 

Názov spoločnosti: Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
IČO / registračné číslo: 37 983 687
Sídlo: Kollárová 282/3, 034 91 Ľubochňa, Slovenská republika
Registrový úrad: Okresný úrad Žilina
Konanie v mene spoločnosti: JUDr. Igor Koval – riaditeľ
Emailová adresa: nedu@nedu.sk

 

Zodpovedná osoba

 

Meno a priezvisko Zodpovednej Osoby: Ing. Stanislav Burgan
Miesto výkonu činnosti Zodpovednej Osoby: samostatný referent pre plánovanie a rozpočet
E-mail Zodpovednej Osoby: stanislav.burgan@nedu.sk
Telefónne číslo Zodpovednej Osoby: 044/4306124

2. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

NEDÚ spracúva osobné údajov pacientov, ktorých kategorizácia ja nasledovná:

 

2.A Osobné údaje týkajúce sa zdravia pacientov

 

Ide o osobné údaje spočívajúce v informáciách získaných na základe vykonania testov alebo prehliadok častí organizmu alebo telesných látok pacienta vrátane genetických údajov a biologických vzoriek. Do tejto kategórie tak spadajú aj informácie chorobe, zdravotnom postihnutí, riziku ochorenia, anamnéze, klinickej liečbe, alebo o fyziologickom alebo biomedicínskom stave pacienta.

 

2.B Genetické osobné údaje

 

Ide o osobné údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov pacienta, ktoré sú výsledkom analýzy biologických vzoriek danej pacienta, najmä analýzy chromozómov, deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) alebo ribonukleovej kyseliny (RNA) alebo analýzy inej látky, ktorá umožňuje získanie rovnocenných informácií.

 

2.C Biometrické osobné údaje

 

Ide o osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa týka fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov pacienta a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu pacienta ako napríklad výška, váha alebo vyobrazenie tváre pacienta.

 

2.D Osobné údaje nevyhnutné k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii pacienta

 

Do tejto kategórie zaraďujeme meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, názov mesta a ulice s uvedením orientačného čísla a PSČ trvalého pobytu.

 

2.E Osobné údaje slúžiace ku komunikácií medzi NEDÚ a pacientom

 

Do tejto kategórie zaraďujeme telefónne číslo pacienta, jeho zákonného zástupcu alebo blízkej osoby, mobilné číslo pacienta jeho zákonného zástupcu alebo blízkej osoby a emailovú adresu pacienta jeho zákonného zástupcu alebo blízkej osoby.

 

3. LEGITÍMNE ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PACIENTA


NEDÚ spracúva osobné údaje pacientov za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti a ďalšie účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia a súvisiacich činností na základe plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa ako zdravotníckeho zariadenia so zameraním na odbor diabetológia a endokrinológia.

 

4. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 

NEDÚ spracúva osobné údaje pacientov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom systéme.

 

5. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PACIENTA

 

NEDÚ je podľa ust. §22 zákona č. 576/2004 Z.z . o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinný uchovávať osobné údaje pacientov po dobu 20 rokov od poskytnutia poslednej zdravotnej starostlivosti.


6. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PACIENTA

 

NEDÚ poskytuje osobné údaje pacientov nasledovným kategóriám príjemcov:

 

  • zdravotnícke zariadenia a orgány verejnej správy, ktoré vstupujú do procesu evidencie, liečby, kontroly a kontaktu s pacientom,
  • Orgány verejnej moci, voči ktorým má NEDÚ zákonné povinností, pričom sa jedná najmä o súdy, orgány činné v trestnom konaní a i.
  • Iní príjemcovia, ktorým NEDÚ osobné údaje na základe súhlasu udeleného pacientom.

 

7. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

 

V rámci spracúvania osobných údajov pacienta sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania neuskutočňuje.

 

8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁROGNEJ ORGANIZÁCII

 

V rámci spracúvania osobných údajov pacienta sa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňuje.