Ukončenie realizácie projektu:

„Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov“

V auguste 2009 podal Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., Ľubochňa 144, okres Ružomberok žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu:

 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia, financovaného z Európskeho sociálneho fondu (ESF) www.esf.gov.sk

 

Prioritná os 4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy

 

Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými Organizáciami

 

Žiadosť o NFP bola schválená.

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Názov projektu: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov

 

Miesto realizácie projektu: NUTS 2 Stredné Slovensko, Žilinský kraj, okres Ružomberok, obec
Ľubochňa č.144, www.nedu.sk

 

Začiatok realizácie aktivít projektu: 09/ 2010

 

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 08/ 2011

 

Dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov

 

Výstupy a dosiahnuté výsledky:

 

Celkový cieľ projektu bol dosiahnutý kombináciou špecifických cieľov projektu a jednotlivých aktivít. Vzdelávanie zamestnancov organizácie bolo navrhnuté tak, aby sa do neho zapojila široká škála zamestnancov od manažmentu spoločnosti až po radových zamestnancov. Projekt kombinoval vzdelávanie v oblasti manažmentu, procesov riadenia a mäkkých zručností. Aktivity v rámci projektu boli konzultované so zamestnancami spoločnosti s dôrazom na dosiahnutie maximálnej možnej efektivity na vzdelanostnú úroveň zamestnancov. Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., Ľubochňa bude po skončení aktivít projektu využívať výsledky projektu na všetkých úrovniach riadenia organizácie. Zároveň bude pokračovať vo vzdelávaní zamestnancov a to aj na základe odporúčaní, ktoré sú výstupom tohto projektu. Od takéhoto prístupu prijímateľ očakáva multiplikačný efekt projektu, ako aj samotného cieľa projektu, ktorý spočíva vo zvyšovaní kvality a produktivity organizácie. Prijímateľ zastáva názor, že investície do vzdelávania a stabilizácie zamestnancov sú ekonomicky efektívne a prinášajú spoločnosti zisk v podobe vyššej kvality a produktivity práce zamestnancov.

 

Celkové výdavky projektu: 211 245,00 €

 

Nenávratný finančný príspevok: 200 682,75 €

 

www.sia.gov.sk www.esf.gov.sk  

 

 

 

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ