Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

COVID-19 opatrenia od 2.5.2022

Vážení pacienti, venujte prosím pozornosť opatreniam v súvislosti s nákazou COVID-19, ktoré sú platné v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. od 02.05.2022.:

Ambulantní pacienti

Vstup pacienta na ambulantné vyšetrenie nie je podmienený očkovaním ani testovaním. Pacient však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Hospitalizovaní pacienti

Hospitalizácia pacienta nie je podmienená očkovaním. Všetci pacienti prichádzajúci na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii (detské oddelenie) – zostáva ako doprovod počas hospitalizácie

Doprovod detského pacienta nie je podmienený očkovaním. Doprovodné osoby prichádzajúce s deťmi na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii

Vstup sprevádzajúcej osoby nie je podmienený očkovaním. Táto osoba však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Návštevy

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a zvýšený počet nakazených na ochorenie COVID-19 sa Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. rozhodol pristúpiť k ZÁKAZU NÁVŠTEV NA ODDELENIACH.
Toto opatrenie je platné od dňa 18.07.2022 (pondelok) až do odvolania.

Ďakujeme za rešpektovanie tohto opatrenia

Ukončenie realizácie projektu:

„Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov“

V auguste 2009 podal Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., Ľubochňa 144, okres Ružomberok žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu:

 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia, financovaného z Európskeho sociálneho fondu (ESF) www.esf.gov.sk

 

Prioritná os 4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy

 

Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými Organizáciami

 

Žiadosť o NFP bola schválená.

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Názov projektu: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov

 

Miesto realizácie projektu: NUTS 2 Stredné Slovensko, Žilinský kraj, okres Ružomberok, obec
Ľubochňa č.144, www.nedu.sk

 

Začiatok realizácie aktivít projektu: 09/ 2010

 

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 08/ 2011

 

Dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov

 

Výstupy a dosiahnuté výsledky:

 

Celkový cieľ projektu bol dosiahnutý kombináciou špecifických cieľov projektu a jednotlivých aktivít. Vzdelávanie zamestnancov organizácie bolo navrhnuté tak, aby sa do neho zapojila široká škála zamestnancov od manažmentu spoločnosti až po radových zamestnancov. Projekt kombinoval vzdelávanie v oblasti manažmentu, procesov riadenia a mäkkých zručností. Aktivity v rámci projektu boli konzultované so zamestnancami spoločnosti s dôrazom na dosiahnutie maximálnej možnej efektivity na vzdelanostnú úroveň zamestnancov. Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., Ľubochňa bude po skončení aktivít projektu využívať výsledky projektu na všetkých úrovniach riadenia organizácie. Zároveň bude pokračovať vo vzdelávaní zamestnancov a to aj na základe odporúčaní, ktoré sú výstupom tohto projektu. Od takéhoto prístupu prijímateľ očakáva multiplikačný efekt projektu, ako aj samotného cieľa projektu, ktorý spočíva vo zvyšovaní kvality a produktivity organizácie. Prijímateľ zastáva názor, že investície do vzdelávania a stabilizácie zamestnancov sú ekonomicky efektívne a prinášajú spoločnosti zisk v podobe vyššej kvality a produktivity práce zamestnancov.

 

Celkové výdavky projektu: 211 245,00 €

 

Nenávratný finančný príspevok: 200 682,75 €

 

www.sia.gov.sk www.esf.gov.sk  

 

 

 

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ