Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

COVID-19 OPATRENIA

Vážení pacienti,

venujte prosím pozornosť novým opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19:  • v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. sú až do odvolania zakázané všetky návštevy,
  • ambulantní pacienti sú objednávaní na konkrétny čas, ktorý im bude oznámený v SMS zaslanej 3 dni pred termínom vyšetrenia. Uvedený čas ich žiadame dodržiavať. Vstup do vnútorných priestorov ústavu bude pacientom umožnený len v čase ich vyšetrenia,
  • pred vstupom do budovy je pacientom meraná telesná teplota,
  • v celom ústave je prísne kontrolované dodržiavanie zásad R-O-R (rúško-odstup-ruky). Žiadame preto pacientov, aby nosili správne nasadené rúška, dodržiavali medzi sebou 2m odstup a používali dezinfekciu dostupnú pri vstupoch do budov ústavu.


Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o.
V Ľubochni dňa 17.09.2020

Doc. MUDr. Emil Martinka - primár diabetologického oddelenia

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD sa narodil v roku 1963 v Považskej Bystrici. Štúdium medicíny ukončil v r. 1988 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, kde aj následne pracoval vo funkcii lekára a odborného asistenta na I. internej klinike Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

V roku 1998 dosiahol titul PhD v odbore vnútorné lekárstvo a v roku 2001 habilitoval na docenta vnútorného lekárstva. Má dve atestácie z vnútorného lekárstva a atestáciu z diabetológie.

Doc. Martinka od 01/2000 zastáva funkciu primára Národného diabetologického centra v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni. Ako externý docent sa podieľa na výučbe študentov lekárskej fakulty a fakulty ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLFUK) v Martine a je tiež členom Vedeckej rady JLFUK. Pracuje tiež ako lektor a člen atestačnej komisie v odbore diabetológia a ako lektor v odbore endokrinológia. Od júna 2012 je predsedom odbornej pracovnej skupiny A10 pre antidiabetiká Ministerstva zdravotníctva SR.

V júni 2010 bol zvolený za prezidenta Slovenskej diabetologickej spoločnosti. V rámci obdobia svojej funkcie sa zaslúžil o zotrvanie samostatného odboru diabetológie, vypracovanie konsenzuálnych štandardných diagnosticko terapeutických postupov v diabetológii a vytvorenie registra diabetikov na Slovensku. Je vedúcou osobnosťou Národného diabetologického programu venovanému prevencii a včasnej diagnostike diabetes mellitus. Tento program bol prijatý aj Ministerstvom zdravotníctva SR (MZSR) a je riešený v spolupráci s viacerým rezortmi ako školstvo, poľnohospodárstvo či kultúra s cieľom ozdravenia životného štýlu v populácii a zlepšenia zdravotného stavu obyvateľov Slovenska. Na požiadavku MZSR vypracoval viacero oficiálnych štandardných racionálnych postupov uplatňujúcich sa v liečbe diabetes mellitus a jeho komplikácií, ktoré boli publikované v Metodických listoch účelnej farmakoterapie MZSR.

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD založil na svojom pracovisku NEDU Ľubochňa prvé komplexné Centrum pre diabetickú nohu a do praxe zaviedol ako prvý na Slovensku a medzi prvými v rámci EU viaceré nové terapeutické postupy. Založil tiež Centrum pre tehotné diabetičky, Centrum pre nastavovanie na liečbu pomocou inzulínovej pumpy a kontinuálneho monitorovania glykémie a rozpracoval postupy liečby po mocou inzulínových pumpy, ktoré sa využívajú na celom Slovensku. V súčasnej dobe dokončuje projekt celoslovenského oftalmologického Reading centra pre skríning diabetickej retinopatie.

Doc. Martinka pracoval a pracuje na viacerých vlastných ale aj medzinárodných vedeckých projektoch, ktoré boli podporené vedeckými agentúrami. Ako prvý na Slovensku rozpracoval problematiku latentného autoimunitného diabetes mellitus 1. typu (LADA) u dospelých ako aj postupy pri jeho liečbe. Venoval sa tiež problematike častej asociácie medzi diabetom a hypertenziou a poruchám funkcií endotelu u pacientov s diabetes mellitus, kde ako jeden z prvých popísal potenciálnu úlohu endogénnych digitálisu podobných substancií. Jeho práce sú opakovane citované v zahraničnej aj domácej literatúre.

Ako prvý autor alebo spoluautor sa podieľal na napísaní siedmych učebníc, pričom v troch prípadoch sa jedná o celoštátne učebnice v odbore diabetológia, endokrinológia a genetika. Publikoval 15 prác in extenso v karentovaných zahraničných časopisoch a viac ako 100 prác in extenso v domácich odborných časopisoch. Na medzinárodných a domácich odborných podujatiach odprednášal viac ako 300 prednášok, z ktorých mnohé boli pozvané prednášky. Za svoju vedeckú činnosť bol ocenený viacerými medzinárodnými grantmi odborných spoločností (Internatinal Diabetes Federatiom, Association of Clinical Immunology) ako aj viacerými domácimi cenami vrátane prestížnej ceny Literárneho fondu za najlepšiu odbornú publikáciu roka.

Doc. Martinka je členom viacerých odborných lekárskych spoločností, redaktorom viacerých odborných a populárnych časopisov, vedie virtuálnu diabetologickú poradňu pre pacientov, prednáša aj pre pacientov a úzko spolupracuje so Zväzom diabetikov Slovenska a ďalšími.